Logopedické služby

Zisťujeme úroveň komunikačnej a jazykovej schopnosti Vášho dieťaťa, diagnostikujeme oneskorený alebo narušený vývin reči, overujeme jeho pripravenosť do školy. Terapeuticky pôsobíme pri problémoch s výslovnosťou, pri verbálnej dyspraxii, zajakavosti či pri vývinových poruchách učenia ako dyslexia a dysortografia. Poskytujeme diagnostiku a terapiu deťom so sluchovým postihnutím, autizmom, ADHD i deťom s Downovým syndrómom.

Psychologická starostlivosť

Vykonávame psychologickú diagnostiku a rediagnostiku intelektových schopností, psychologickú diagnostiku osobnosti, diagnostiku profesionálnej orientácie, diagnostiku školskej spôsobilosti a psychoterapiu. Zameriavame sa na včasné odhalenie vývinových porúch učenia, porúch pozornosti a deficitov čiastkových funkcií už v predškolskom veku, ktoré stimulujeme overenými a uznávanými terapeutickými metódami. Poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch s dieťaťom, poradenstvo v oblasti výberu strednej a vysokej školy, či poradenstvo vzdelávacím inštitúciám v rámci integrácie dieťaťa.

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

Realizujeme diagnostiku a rediagnostiku detí a žiakov so ŠVVP, poskytujeme individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby, metodické usmerňovanie rodičov pri vykonávaní cvičení, vypracovávanie podkladov k IVP, podľa potreby pedagóga (školy) sa podieľame na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa so ŠVVP, poskytujeme konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom, pedagógom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.
Špeciálno-pedagogickú starostlivosť poskytujeme klientom od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.

Konziliárne vyšetrenia

Zameriavame sa na čo najpresnejšie identifikovanie zistenej diagnózy, či logopedickej, psychologickej alebo špeciálno-pedagogickej. Pomocou čo najšpecifickejších diagnostických postupov prispievame ku konziliárnym vyšetreniam viacerých odborníkov ako foniater, audiológ, otorinalaryngológ, neurológ, klinický psychológ, pedopsychiater a pod. Odpovedáme na základné charakteristiky danej diagnózy a poskytujeme informácie aké sú prípadné ďalšie osobitosti a následky danej diaznózy.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Poskytujeme vzdelávanie a konzultácie pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Vzdelávania sa zameriavajú na aktuálne problémy z oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktoré sú prepojené na uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese.
Kurzy pre rodičov
Kurzy pre deti