Mgr. Jozefka Volfová
špeciálny pedagóg

jozefka17@gmail.com

Je absolventkou PdF UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. V školstve pôsobí od roku 1998 ako učiteľka  v bežnej  ale aj špeciálnej základnej škole na 1. a 2.stupni, zároveň pracovala ako školský špeciálny pedagóg. V roku 2009 ukončila rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika – poradenstvo. Od  roku 2010 pokračovala v práci špeciálneho pedagóga v detskom domove. Do školstva sa vrátila v roku 2016 a od roku 2019 pracuje aj v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. V roku 2020 úspešne obhájila I. atestáciu so zameraním na prevenciu VPU. Počas svojej praxe absolvovala semináre a vzdelávania rozširujúce jej špeciálno-pedagogické kompetencie v rámci diagnostiky, prevencie a terapie (Kupoz, Kuprev, Eľkonin, Metóda dobrého štartu, Bazálna stimulácia, Muzikoterapia, Biofeedback, Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Nenásilná komunikácia). V rámci svojej práce poskytuje špeciálno-pedagogickú, preventívnu, terapeutickú starostlivosť  deťom mladšieho školského a predškolského veku ako aj žiakom základnej školy, spoluprácu, odborné vedenie, konzultácie s rodičmi, vyučujúcimi a s asistentmi učiteľa.