naše služby

logopédia centrum reči

Logopedická starostlivosť

Poskytujeme logopedickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu deťom od raného detstva (od cca 2 rokov) ohľadom oneskorovania vývoja reči, pri nesprávnej výslovnosti, pri embryonálnom prehĺtaní,  pri zajakávaní, pri problémoch s rečou v sprievode iných ochorení,napr. PAS, Downov syndróm, sluchové postihnutie, ADHD.

Poskytujeme individuálne aj skupinové terapie. Individuálna terapia je šitá na mieru každému dieťaťu osobne, podľa problému, ktorý má, schopností dieťaťa a rečovej úrovne. Skupinové terapie ponúkame nielen pre deti ale aj pre rodičov.

Poskytujeme logopedické vyšetrenie a následné poradenstvo ohľadom zaškolenia dieťaťa pred nástupom do školy alebo počas navštevovania školy (ako logopedický problém ovplyvňuje prácu na hodinách, ako môžeme dieťaťu v škole pomôcť).

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách (ako logopedický problém ovplyvňuje správanie sa a aktivity v MŠ a ZŠ, ako si prácu s dieťaťom môžeme uľahčiť, ako mu môžeme pri vyučovaní a rôznych aktivitách pomôcť).

konziliárne vyšetrenia

Konziliárne vyšetrenia

Zameriavame sa na čo najpresnejšie identifikovanie zistenej diagnózy, či logopedickej, psychologickej alebo špeciálno-pedagogickej. Pomocou čo najšpecifickejších diagnostických postupov prispievame ku konziliárnym vyšetreniam viacerých odborníkov ako foniater, audiológ, otorinalaryngológ, neurológ, klinický psychológ, pedopsychiater a pod.
Odpovedáme na základné charakteristiky danej diagnózy a poskytujeme informácie aké sú prípadné ďalšie osobitosti a následky danej diaznózy.
vzdelávanie

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Poskytujeme vzdelávanie a konzultácie pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl. Vzdelávania sa zameriavajú na aktuálne problémy z oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktoré sú prepojené na uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese.

psychológ centrum reči

Psychologická starostlivosť

Vykonávame psychologickú diagnostiku a rediagnostiku intelektových schopností, psychologickú diagnostiku osobnosti, diagnostiku profesionálnej orientácie, diagnostiku školskej spôsobilosti a psychoterapiu.

Zameriavame sa na včasné odhalenie vývinových porúch učenia, porúch pozornosti a deficitov čiastkových funkcií už v predškolskom veku, ktoré stimulujeme terapeutickými metódami, ako napr. Sindelar terapia, Feuerstein terapia, KUPOZ, KUPREV, Škola pozornosti
a Eľkonin tréning fonematického uvedomovania predškolákov.

Poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných problémoch s dieťaťom, poradenstvo v oblasti výberu strednej a vysokej školy, či poradenstvo vzdelávacím inštitúciám v rámci
integrácie dieťaťa so ŠVVP.

špeciálny pedagóg

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

Realizujeme diagnostiku a rediagnostiku detí a žiakov so ŠVVP, poskytujeme individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby, metodické usmerňovanie rodičov pri vykonávaní cvičení.

V prípade potreby sa zameriavame na vytváranie a zabezpečovanie kompenzačných pomôcok žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovávame podklady k IVP, podľa potreby pedagóga (školy) sa podieľame na vypracovávaní
individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa so ŠVVP.

Podieľame sa na usmerňovaní pedagógov v oblasti prístupu ku žiakom so ŠVVP, poskytujeme konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom, pedagógom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.

Špeciálno-pedagogickú starostlivosť poskytujeme klientom od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.