Špeciálno – pedagogická starostlivosť

 

Realizujeme diagnostiku a rediagnostiku detí a žiakov so ŠVVP, poskytujeme individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby, metodické usmerňovanie rodičov pri vykonávaní cvičení.

V prípade potreby sa zameriavame na vytváranie a zabezpečovanie kompenzačných pomôcok žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovávame podklady k IVP, podľa potreby pedagóga (školy) sa podieľame na vypracovávaní
individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa so ŠVVP.

Podieľame sa na usmerňovaní pedagógov v oblasti prístupu ku žiakom so ŠVVP, poskytujeme konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom, pedagógom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.

Špeciálno-pedagogickú starostlivosť poskytujeme klientom od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie.