konziliárne vyšetrenia

Zameriavame sa na čo najpresnejšie identifikovanie zistenej diagnózy, či logopedickej, psychologickej alebo špeciálno-pedagogickej. Pomocou čo najšpecifickejších diagnostických postupov prispievame ku konziliárnym vyšetreniam viacerých odborníkov ako foniater, audiológ, otorinalaryngológ, neurológ, klinický psychológ, pedopsychiater a pod.
Odpovedáme na základné charakteristiky danej diagnózy a poskytujeme informácie aké sú prípadné ďalšie osobitosti a následky danej diaznózy.