PhDr. Dana Buntová, PhD.
riaditeľka SCPP, logopéd

buntovadana@gmail.com

V roku 1990 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou z logopédie, surdopédie a psychopédie. V odbore logopédia získala v roku 2002 titul PhDr. a v roku 2011 vedecko-akademickú hodnosť PhD. Pracovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave a v ZŠI pre sluchovo postihnutých v Bratislave. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre logopédie v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte v Bratislave vyučuje predmety Dyslália, Logopedická intervencia a Manažment logopedickej intervencie v školstve. Je spoluzakladateľka Centra detskej reči v Trnave, ktoré aj úspešne riadi. V rámci svojej praxe sa vedeckým i praktickým spôsobom venuje problematike narušeného a oneskoreného vývinu reči v ranom a predškolskom veku detí, problematike dyslálie, verbálnej dyspraxie, fonologickým poruchám, deťom so sluchovým postihnutím. Zameriava sa na preverbálny skríning detí s autizmom a na sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku. Absolvovala kurzy z oblasti diagnostiky a terapie NKS organizované SAL a kurzy ABA terapie. Spolupracovala na medzinárodnom projekte ELDEL – Rozvíjanie gramotnosti v európskych jazykoch. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje kurzy pre Slovenskú asociáciu logopédov, Metodické centrum v Bratislave, Dialóg s.r.o., Štátny pedagogický ústav, LENORIS, n.o., ŠZŠ a MŠ pre žiakov s autizmom, ZŠI pre žiakov s NKS. Publikuje vedecké články v časopisoch, zborníkoch i monografiách. Pôsobila ako viceprezidentka pre organizačnú činnosť Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave i ako členka komisie ŠPU poverená riešením metodických materiálov pre ranú intervenciu a špeciálnopedagogickú diagnostiku. V súčasnosti je členkou prezídia Slovenskej asociácie logopédov v Bratislave a zároveň zakladajúcou členkou a štatutárkou Komory školských logopédov.